Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/moneym/public_html/sobstvenbiznes.net/maincore.php:1) in /home/moneym/public_html/sobstvenbiznes.net/maincore.php on line 173
 Интернет бизнес, предприемачество, бизнес идеи, статии, истории. Forex Какво трябва да съдържа един бизнес план?
Публикувана от theboss на November 01 2011 00:13:12
Това е едно примерно съдържание на даден бизнес план. Все пак аразличните цели на бизнес плана, определят и различни специфики, но в най-общи линии, той трябва да съдържа следните точки и подточки:

Примерно съдържание на бизнес план1. Въведение

1.1. Име на проекта и накратко за него.
1.2. За фирмата - име и адрес, контактни данни.
1.3. Отговорно лице.

2. Резюме

2.1. Кратко и ясно описание на основните части на бизнеса.
2.2. Предмет на дейност.
2.3. Лице/ца отговорни за изпълнението и техния опит.
2.4. Описание на пазара, продукта или услугата и начина й на реализация накратко.
2.5. Цел за стартирането на бизнеса.
2.6. Необходими ресурси: служители, финансиране, технология, know-how и др.

3. Подробно представяне на проекта и предлагания продукт или услуга


3.1. Описание на идеята за развитие на този проект.
3.2. Описание на продукта или услугата - задоволяващи нужди и потребности.
3.3. Готовност за реализация.
3.4. Конкурентни предимства на бизнеса: цена, качество, експлоатация, оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз сервиз, местоположение, липса на конкуренция
3.5. Защита на интелектуалната собственост на продукта - авторски права, патенти, марки, друга интелектуална собственост и др.
3.6. Описание на процеса на производство/реализация съответно за продукта или услугата.
3.7. Как ще бъде организирано производството и какви контрагенти ще участват в него - партньори, подизпълнители и т.н.
3.8. Какво е необходимото технологично оборудване и какво ще бъде то - цена, капацитет, възможности, разходи
3.9. Какви ще бъдат доставчиците и как ще се извършва снабдяването със суровини. Време на доставка.

4. Анализ на средата

4.1. Описание на бранша. Тенденции за развитие.
4.2. Нормативна уредба. Данъчно облагане.
4.3. Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.
4.4. Канали за разпространение.
4.5. Доставчици на компонентна база.
4.6. Потребители.
4.7. Конкуренти и конкурентни цени.
4.8. Район на разпространение.
4.9. Пазарен потенциал и обем.
4.10. Растеж на пазара.

5. Маркетингов план

5.1. Анализ на пазара и основни конкуренти и продукти
5.1. Сегментиране на пазара.
5.2. Избор на целеви пазарни ниши и стратегия за запълването им.
5.3. Прогнозен план за продажбите по месеци, тримесечия и години.
5.4. Дистрибуция.
5.5. Реклама.

6. Текущо състояние

6.1. Сфера и предмет на дейност.
6.2. Опит на партньорите и служителите.
6.3. Необходими ресурси.
6.4. Текущо финансово състояние - Годишни отчети за последната 1 година.

7. Организация и форма управление

7.1. Правна форма
7.2. Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.
7.3. Управленска структура и структура на персонала.

8. Прогнозни финансови резултати

8.1. РАзходи за първоначални инвестиции. Колко е необходимо за първоначалните инвестиции и за какво ще бъдат те.

8.2. Планирани източници на финансиране.

а.) Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;
б.) Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);
в.) Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.
г.) Формиране на пълната себестойност на изделията.
д.) Прогнозни приходи и разходи.
е.) Прогнозни парични потоци.

9. Финансови показатели и оценка на проекта

9.1. Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.
9.2. Време за изплащане на инвестицията
9.3. Прогнозни парични потоци

10. График на фазите за реализацията на бизнес плана.

11. Заключение