Данъчна декларация 2011 - Интернет бизнес, предприемачество, бизнес идеи, статии, истории. Forex

January 23 2020 16:33:53

menu_open.gif Меню
bullet.gif СОБСТВЕНБИЗНЕС.НЕТ
bullet.gif СТАТИЙКИ
bullet.gif ФОРУМ
bullet.gif ГАЛЕРИЯ
bullet.gif ВИДЕО БИБЛИОТЕКА
bullet.gif БИБЛИОТЕКА
bullet.gif КНИГИ
bullet.gif ТЪРСЕНЕ

bullet.gif КОНТАКТИ
bullet.gif RSS Новини
bullet.gif ВРЪЗКИ


bullet.gif IP Адрес - IP Adres
bullet.gif Топ 20 Бизнес Статии
menu_open.gif Спонсорирани връзки

menu_open.gif Последни статии
bullet.gif Вижте 5 супер ценни ...
bullet.gif Как Тейси Динунзио с...
bullet.gif Как да използваме бл...
bullet.gif Как Зак Уъркман създ...
bullet.gif Идея за 500 000 дола...

menu_open.gif Случайна медия
menu_open.gif Последни статии
Вижте 5 супер цен...
Ровейки се из Интернет попаднах на една статийка, която доста ми хареса - 5 важни урока в живота...
Как Тейси Динунзи...
Това е историята на една млада жена предприемач, която нямала никакви пари за стартиране на бизнес, но това по никакъв начин не я е спряло да създаде своята компания - TRADESY...
Как да използваме...
Бен Левис бил студент в университета в Пенсилвания коато му идва гениалната бизнес идея - минерална вода, чрез която можете да дарявате за различни благотворителни цели...
Как Зак Уъркман с...
Зак Уъркман бил обикновено американско момче учещо в университета в Индиана, което си падало по енергийните напитки...
Идея за 500 000 д...
Браян Лаурангрокс си имал хоби да продава разни неща по Интернет. Започнал с това си занимание през 2004 като в началото дълго се чудел какво може да продава посточнно...
menu_open.gif Вход
Потребител

ПаролаНе сте регистрирани?
Натиснете тук за регистрация.

Забравена парола?
Натиснете тук за нова.

menu_open.gif RSS Feeds
Subscribe to our Feeds

Latest Downloads
Latest Articles
Latest Threads
menu_open.gif

menu_pen.gif Данъчна декларация 2011

Данъчна декларация 2011

Данъчна декларацияДанъчната декларация е документ, чрез който отчитаме доходите си пред държавата, за да бъдат обложени с данък. За 2011 г. декларацията за доходите също съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доходи.

Декларациите можете да изтеглите от следните връзки:

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. за доходите на физическите лица от източници в България, с приложенията


Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)


Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а:Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина

Към основната част на данъчната декларация и всяко от приложенията има подробни указания. Консултация за попълване на формуляра можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 070018700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Към вашата данъчна декларация трябва да приложите следните документи:* служебни бележки за доходи от трудови правоотношения за периода за който се подава декларацията (обикновено предходната година). Издават се от Вашия работодател;

* служебни бележки за доходи от извънтрудови правоотношения и от друга стопанска дейност за периода на данъчната декларация. Издават се основно от платеца на доходи по извънтрудови правоотношения;

* копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. Този документ се прилага към данъчната декларация на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които имат право да намалят годишната си данъчна основа с 7920 лв.;

* копия на документите, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране направени през 2010 г. по реда на § 9 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване;

* копие на документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчното облекчение за дарения, и копие на документ, удостоверяващ че предметът на дарението е получен, както и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач (когато дарението е в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство) – в случаите, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за дарения, направени през 2010 г.;

* документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище, както и писмена декларация от съпруга/та, че през 2010 г. няма да ползва данъчното облекчение - в случаите, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за млади семейства;

* справка или справки за окончателния размер на осигурителния доход за минали години - когато с годишната данъчна декларация за 2010 г. се декларират доходи, получени за извършена дейност през минали години и лицето подава коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

* удостоверение за размера на внесения данък в чужбина, издадено от компетентните власти на другата държава - когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава;

* удостоверение за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, издадено от компетентните власти на другата държава;

* документ за дължимия патентен данък, издаден от компетентната община или копие на документи, удостоверяващи размера на внесения патентен данък – когато през 2010 г. физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред.

* Едноличните търговци прилагат към данъчната си декларация годишен отчет за дейността – това е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Бланки за годишни отчети

Декларацията за доходите (дан. декларация) можете да подадете по Интернет, ако имате електронен подпис или лично в офиса на НАП по постоянния ви адрес. Можете да изпратите формуляра до приходната агенция по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или да подадете декларацията в някоя от пощенските станции където служител на "Български пощи" ще ви издаде входящ номер.

Срокове за подаване на данъчната декларацияСрокове: до 2 май 2011 година физическите лица декларират доходите си, получени през 2010 г. Данък се дължи върху доходите от:

* трудови правоотношения;
* стопанска дейност като едноличен търговец;
* друга стопанска дейност (например доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения);
* наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
* прехвърляне на права или имущество;
* доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци).

За всеки от посочените по-горе видове доход има специално подготвено приложение към данъчната декларация. Доходите, получени през 2010 г. се облагат с 10% плосък данък и голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през 2010 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка – 15 на сто.

Ново е: Възможността на чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът за преизчисляване на окончателния данък се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация.

Освободени от задължението да подават данъчна декларация са само онези лица, които през 2010 г. са придобили само:

1. Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2010 г. имат само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или;

2. Необлагаеми доходи, и/или;

3. Доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:

- доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;

- доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.

Декларация за 2010 г. няма да подават едноличните търговци, които не са осъществявали стопанска дейност през годината.

Данъчна декларация подават:* Всеки, който е работил по граждански договор през 2010 година, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорари е длъжен да подаде декларация.
* Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2010 година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък.

Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2010 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Доходите от производство на непреработи продукти от селско стопанство на регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители вече подлежат на облагане и също се декларират в годишната данъчна декларация.

Плащане на данъка върху доходите:

Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по Интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП не по-късно от 2 май 2011 г.

При плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. За да сте сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си данни, периодът, за който се отнася плащането – в случая с данъка върху доходите това е 1.01.2010- 31.12.2010 г.; данни за декларацията ви – входящ номер (ако разполагате с него), дата. Важно е в платежното нареждане да впишете код за вид плащане в специално определеното за това поле. Кодът за данъка върху доходите по годишните данъчни декларации, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа е 111213, а за данъка върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец - 111215. Освен тези данни трябва да впишете името на съответната структура на НАП в която плащате данъка (например ТД на НАП София), банковата сметка (IBAN) на НАП и вида валута – BGN.

Съветваме ви да посетите сайта на НАП за повече подробности по съставянето и подаването на данъчната декларация.

Източник: НАП
Категория: 

Данъчна декларацияРЕЙТИНГ: 3/6 (455 гласа дадени)

Коментирайте тук:
Вземете ЛИНК към

Данъчна декларация 2011

: кликнете на линка отдолу и натиснете Ctrl + C, за да го копирате
Линк за форум:
Линк за сайт
Обикновен линк:
menu_information.png

Подобни на Данъчна декларация 2011 :

България на 55-то място по развитие в...

menu_open.gif Бележник с ЛЮБИМИ
Трябва да се логнете, за да използвате панела.

menu_information.png Случайна статия
За 1 цигара марихуана затвор и глоба, за убийство - условна

Категория статии: Икономика
menu_open.gif name

menu_open.gif Анкета
Къде попадат месечните ви доходи към момента?

До 500 лв.

От 500 - 1000 лв.

От 1000 - 1500 лв.

От 1500 - 2000 лв.

Над 2000 лв.